Tales of the South:Tales of the South

Overview

The complex situation of Southern China nourishes undefinable art forms. When we talk about localities, we would inevitably fall into the framework of identities and regional styles. Dissociation has become the last solution.

This exhibition attempts to present the fluctuating side of southern art over the past one hundred and fifty years. We examine how the changes of context, medium, and institutional system influenced the art scene in the South.


Artists

Modern Section:
Chen Shuren, Ding Yanyong, Gao Jianfu, Gao Qifeng, Guan Liang, Guan Shanyue, Jv Chao, Jv Lian, Li Tiefu, Li Xiongcai, Lin Fengmian, Yun Gee

Contemporary Section:
Cai Guoqiang, Cai Jian, Cao Fei, Cao Shuyi, Chen Shaoxiong, Chen Yingjie, Chen Yujun, Deng Jianjin, Duan Jianyu, Fan Bo, Fang Yuan, Huang Yongping, Jiang Zhi, Jaffa Lam Laam, Li Jinghu, Liang Manyong, Liang Quan, Lin Aojie, Lin Yilin, Liu Qingyuan, Liu Xiangcheng, Lv Song, Pei Yanqing, Qiu Zhijie, Wang Huangsheng, Wang Shaoqiang, Xu Tan, Yang Jian, Yangjiang Group (Zheng Guogu, Chen Zaiyan, Sun Qinglin)、Yang Jiecang, Trevor Yeung, Yang Yong, Zhou Li